Forside Datasikkerhed og cookies

Datasikkerhed og cookies / Privacy and cookies

Privatlivspolitik

Datasikkerhed er meget vigtigt for os hos Metz A/S. Vi indsamler derfor kun de oplysninger, som er nødvendige for vores virksomhed, og vi sletter oplysningerne, så snart de ikke længere er relevante. Personoplysningerne bruges til at sikre dig en god brugeroplevelse samt til markedsføring i forbindelse med vores ydelser. På vores hjemmeside og shops indsamler vi data på følgende måde:

 • Via nyhedsmail og Privatshop kunder
 • Via medarbejderlister
 • Via ordrebestilling på firmashop
 • Via hjemmesidecookies (se specifik cookiepolitik længere nede i politikken)

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:
 • Samtykke, databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1, litra a, ved tilmelding til nyhedsmail og bestilling som privatshop kunde
 • Samtykke, kontrakt eller legitim interesse, artikel 6, stk. 1, litra b, c og f, ved modtagelse af medarbejderliste
 • Samtykke eller kontrakt, artikel 6, stk. 1 litra a, b og c, ved ordrebestilling på én af vores firmashops

 
Privatlivspolitik vedrørende din registrering
 • Når du registrer dig, gemmer vi de oplysninger, du har indtastet - dit navn, adresse, telefonnummer og / eller e-mail adresse, leveringsadresse, levering, valgt gave og eventuelle klager. Vi opbevarer disse oplysninger så længe det måtte være relevant inden for den givne behandling og efter gældende lovgivning.
 • Formålet med dette, er at sikre, at du modtager det ønskede produkt, og at vi kan hjælpe dig med eventuelle klager, kundeservice eller andre problemer.
 • Dine oplysninger gemmes som personligdata i henhold til GDPR. Du kan altid kontakte gdpr@metz.dk og bede om at ændre eller slette dine oplysninger. Vi behandler dine personoplysninger med fortrolighed og adgang til personoplysninger sker på arbejdsbetinget vis.
 • I visse tilfælde videregiver vi dine personoplysninger til Metzs samarbejdspartnere og leverandører, f.eks. it-leverandører, leverandør af nyhedsbrevservice, mv. Disse samarbejdspartnere behandler alene personoplysningerne på Metzs vegne og i overensstemmelse med Metzs instruks. Videregivelsen er nødvendig for at dem, der får oplysninger kan udføre opgaven jf. persondatalovens artikel 6, litra b.

Er vores behandling af dine personoplysninger, baseret på dit samtykke, skal du vide, at dit samtykke er afgivet frivilligt, og til enhver tid kan trækkes tilbage, det gør du ved at trykke afmeld i nyhedsbrevet, eller sende en mail til gdpr@metz.dk.

Hvis du vælger at trække samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke, og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.


Hvilke personoplysninger indsamler virksomheden

Almindelige personoplysninger i forbindelse med tilmelding til nyhedsmail, bestilling på vores B2C shop, modtagelse af medarbejderliste og ordrebestilling vores B2B webshop.


Hvordan behandler vi dine oplysninger

Vi behandler dine personoplysninger med fortrolighed og adgang til personoplysninger sker på et arbejdsbetinget vis.


Opbevaring af dine personoplysninger

Vi opbevarer kun dine personoplysninger i det relevante tidsrum. Det vil sige, at vi sletter oplysninger, så snart oplysningerne ikke længere er relevante.


Dine rettigheder

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling

Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af oplysninger til direkte markedsføring.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som finder på www.datatilsynet.dk.


 
Cookies

Hvad er cookies og hvordan bruges de?

Vi vil vi gerne tilbyde en overskuelig og brugervenlig hjemmeside med informationer. For at det kan lade sig, gøre, indsamler vi ved hjælp af cookies oplysninger om, hvordan du og andre besøgende bruger hjemmesiden.

En cookie er en lille tekstfil, der lagres i din browser for at kunne genkende din computer ved tilbagevendende besøg. Cookies kan indeholde tekst og tal herunder fx datoer. Der er ingen følsomme personlige oplysninger gemt i vores cookies, og de kan ikke indeholde virus.

Nogle cookies bliver liggende på din computer, efter at du lukker browseren, mens andre slettes efter 30 min., eller når browseren lukkes.

Vi bruger cookies fra Google Analytics til statistiske formål for at forbedre brugervenligheden på hjemmesiden. Oplysningerne benytter vi bl.a. til at få viden om, hvor mange besøgende der er, og om brugeradfærd. Vi kan bl.a. se, hvor de besøgende kommer fra, hvilke sider de besøger, og hvor længe de opholder sig på siderne. Det giver os en viden om, hvilke sider der fungerer, og hvilke sider vi bør forbedre.

Bemærk, det er kun på vores egne hjemmesider metz.dk, metz privatshop og firmajulegave.metz.dk hvor vi benytter Google Analytics. Vi benytter ikke Google Analytics på firmawebshops, privatshops eller juleshops/valgshops. Der kan være bestemte firmawebshops hvor vi benytter Google Analytics, efter aftale med kunden.

Du kan til enhver tid ændre eller tilbagetrække dit samtykke fra Cookiedeklarationen på vores hjemmeside.

Ved Login anvender vi cookies for at sikre, at der er brugt det rette brugernavn og password og for at identificere brugeren. Disse cookies anvender vi desuden til at se, om brugeren allerede er logget ind i for eksempel et andet vindue. De cookies, der knytter sig til login, er nødvendige, for at hjemmesiden kan fungere.

NB: Vi benytter ikke cookies i vores valgshop system.


Sådan sletter eller blokerer du for cookies

Klik her for at se hvordan du sletter cookies


Formål med cookies på vores website:

Teknisk funktionalitet, så vi kan huske dine indstillinger.
Trafikmåling, så vi ved hvor mange, der besøger vores site.


Kontakt

Hvis du skulle have yderligere spørgsmål, eller ønsker du at gøre brug af dine rettigheder, er du velkommen til at kontakte virksomheden på telefon 44 82 72 00 eller e-mail gdpr@metz.dk


Opdatering af denne politik

Den hurtige udvikling af internettet betyder, at ændringer i vores behandling af personoplysninger kan blive nødvendige. Vi forbeholder os derfor ret til at opdatere og ændre nærværende retningslinjer for behandling af personoplysninger. Gør vi det, retter vi selvfølgeligt datoen for “sidst opdateret” nederst på siden.

Denne politik er senest opdateret den 7. februar 2023


Privacy policy

Data security is very important to us at Metz A/S. We therefore only collect the information that is necessary for our company, and we delete information as soon as it is no longer relevant. The personal information is used to ensure you a good user experience as well as for marketing in relation to our services. On our website and shops, we collect data the following way:

 • Via newsletter and purchase as a private customer
 • Via employee lists
 • Via ordering from our company webshops
 • Via website cookies (see specific cookie policy further down in the policy)

 
The legal basis for our processing of your personal data follows from:
 • Consent, Article 6 (a) of the Data Protection Regulation, when subscribing to a newsletter and ordering as a private shop customer
 • Consent, contract or legitimate interest, Article 6, (b), (c) and (f), upon receipt of employee list
 • Consent or contract, Article 6, (a), (b) and (c), when ordering at one of our company webshops

 
Privacy policy regarding your registration
 • When you register, we store the information you have entered - your name, address, phone number and/or email address, delivery address, delivery, chosen gift and any complaints. We keep this information for as long as it may be relevant within the given processing and according to applicable legislation.
 • The purpose of this is to ensure that you receive the requested product and that we can help you with any complaints, customer service or other problems.
 • Your information is stored as personal data in accordance with the GDPR. You can always contact gdpr@metz.dk and ask to change or delete your information. We treat your personal data with confidentiality and access to personal data is on a work-related basis.
 • In certain cases, we disclose your personal data to Metz's business partners and suppliers, e.g. IT suppliers, newsletter service providers, etc. These partners process the personal data solely on behalf of Metz and in accordance with Metz's instructions. The disclosure is necessary in order for the recipients to perform the task in accordance with Article 6(b) of the Personal Data Act.

If our processing of your personal data is based on this consent, you must know that this consent has been given voluntarily and can be withdrawn at any time, you can do this by unsubscribing to the newsletter, or send an email to gdpr@metz.dk.

If you choose to withdraw consent, it will not affect the legality of our processing of your personal data on the basis of this previously announced consent, and up to the time of withdrawal. therefore, if you withdraw this consent, it will only take effect from this time.


What personal data does the company collect

General personal data in relation to newsletter registration, online purchase in our B2C shop, receiving employee list and/or purchase through our B2B shop.


How we processes your information

We process your personal information with confidentiality and access to personal information only in a work-related manner.


Storage of your personal information

We only store your personal information for the relevant period of time. this means that we delete information as soon as the information is no longer relevant.


Your rights

Right to view information (right of access)

You have the right to access the information we process about you, as well as a number of additional information.

Right to rectification (correction)

You have the right to have incorrect information about yourself corrected.

Right to be deleted

In special cases, you have the right to have information about you deleted before the time of our general general deletion occurs.

Right to limitation of treatment

In certain cases, you have the right to have your personal data processed restricted. If you have the right to receive limited processing, we may in future only process information - other than storage - with this consent, or with the need for legal claims to be established, asserted or defended, or to protect a person or important societal interests.

Right to object

In certain cases, you have the right to object to our otherwise legal processing of your personal data. you can also object to the processing of information for direct marketing.

Right to transmit information (data portability)

In certain cases, you have the right to receive your personal information in a structured, commonly used and machine-readable format and to have this personal information transferred from one data controller to another without hindrance.

You can read more about your rights in the Danish Data Protection Agency's guide to the registered rights, which can be found at www.datatilsynet.dk.

 
Cookies

What are cookies and how are they used?

We would like to offer a clear and user-friendly website with information. in order for this to be possible, we use cookies to collect information about how you and other visitors use the website.

A cookie is a small text file that is stored in your browser in order to recognize your computer on return visits. cookies can contain text and numbers, including dates. there is no sensitive personal information stored in our cookies and they may not contain viruses.

Some cookies remain on your computer after you close the browser, while others are deleted after 30 minutes or when the browser closes.

We use cookies from google analytics for statistical purposes to improve the usability of the website. we use the information, among other things. to gain knowledge about how many visitors there are, and about user behavior. among other things, we can see where the visitors are coming from, what pages they are visiting, and how long they are staying on the pages. it gives us a knowledge of which pages work and which pages we should improve.

Please note that we only use Google Analytics on our own websites metz.dk, metz privatshop and firmajulegave.metz.dk. We do not use Google Analytics on company webshops, private shops or Christmas shops.

You can change or withdraw your consent from the cookie declaration on our website at any time.

We use cookies via webshop login to ensure that the correct username and password have been used and to identify the user. We also use these cookies to see if the user is already logged in, e.g. through another window/browser. The cookies associated with the login are necessary for the website to function.

Note: We do not use cookies in our gift shop system.


How to delete or block cookies

Klik her for at se hvordan du sletter cookies


Purpose of cookies on our website:

Technical functionality so we can remember your settings.
Traffic measurement so we know how many people visit our site.


Contact

If you have further questions, or want to make use of your rights, you are welcome to contact the company on telephone 44 82 72 00 or e-mail gdpr@metz.dk


Updating this policy

The rapid development of the internet means that changes in our processing of personal data may become necessary. we therefore reserve the right to update and change these guidelines for the processing of personal data. if we do, we will of course correct the date of "last updated" at the bottom of the page.

This policy was last revised on February 7, 2023


Opdag hvorfor over 3.000 virksomheder har valgt vores nyhedsbrev til at forbedre deres relationer med både medarbejdere og kunder